شماره‌ی ثبت189
نام سندگنجهاي معنوي
مؤلفرضا جاهد
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر سنبله
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت