شماره‌ی ثبت187
نام سندماجراي مباهله
مؤلفمحمد رضا انصاري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات دليل ما
سال انتشار1366
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت