شماره‌ی ثبت186
نام سندمبادي العربيه
مؤلفرشيد الشرتوني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشراسماعيليان
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت