شماره‌ی ثبت185
نام سندپرسش ها وپاسخ هاي دانشجويي قران شناسي و دين پژوهي
مؤلفحميد رضا شاكري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت