شماره‌ی ثبت175
نام سندفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام
مؤلفموسسه مطالعات انديشه سازان نور
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرموسسه مطالعات راهبردي جهان اسلام
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت