شماره‌ی ثبت121/6
نام سندمعارف اسلامي 1- ج.6
مؤلفآيت اله جعفر سبحاني و دكتر محمد محمد رضايي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد6
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت