شماره‌ی ثبت165
نام سندفرمانده جديد
مؤلفحسين نيري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر شاهد
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت