شماره‌ی ثبت155
نام سندازادي انسان
مؤلفاستاد شهيد مرتضي مطهري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمكتب صادق
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت