شماره‌ی ثبت121/2
نام سندمعارف اسلامي 1- ج.2
مؤلفآيت اله جعفر سبحاني و دكتر محمد محمد رضايي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد6
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت