شماره‌ی ثبت352/3
نام سنداصول حسابداري - ج.1- ن.1- ج.3
مؤلفمصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
سال انتشار1368 بهمن 2
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگرهhf
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد7
نسخ2
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت1500