شماره‌ی ثبت460/1
نام سندحسابداري شركتهاي سهامي بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران- ج.1
مؤلففرشيد نجمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات راه نوين
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت