شماره‌ی ثبت324
نام سنداصول حسابداري بخش دوم
مؤلفويدا مجتهد زاده - سيد حسين علوي طبري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1371 تير 1
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت3300 ريال