شماره‌ی ثبت322
نام سندحسابداري شركت ها
مؤلفمحمد عليمراديي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه آزاد اسلامي خوراسكان
سال انتشار1385 ا
وضعیت ظاهری
شابک964-96616-1-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت34000