شماره‌ی ثبت424
نام سندمباحث جاري در حسابداري
مؤلفرضا شورورزي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه ازاد اسلامي واحد نيشابور
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک964-94341-9-4
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2000