شماره‌ی ثبت422
نام سندپرسش هاي چهار گزينه اي حسابداري ميانه
مؤلفعلي پارسيان احمد مدرس
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1380 1
وضعیت ظاهری
شابک964-6327-53-2
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت45000