شماره‌ی ثبت400/2
نام سنداصول هزينه يابي و روش هاي حسابداري صنعتي- ج.2
مؤلفسازمان حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار2
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت