شماره‌ی ثبت397
نام سندحسابداري صنعتي 2
مؤلففرج زاده جواد حسيني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-140-2
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9 ف 32 1388
رده‌بندی دیوئی657/42076
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت