شماره‌ی ثبت49
نام سندحسابرسي كامپيوتري
مؤلفناصر اريا
مترجمناصر اريا
موضوع اصلیحسابرسي
ناشرمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت