شماره‌ی ثبت47
نام سنددستورالعمل حسابرسي طرح هاي عمراني جلد دوم
مؤلفسازمان حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابرسي
ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت