شماره‌ی ثبت44/2
نام سنداستانداردهاي حسابرسي با ساختار اموزشي- ج.2
مؤلفگاي،كارمايكل ولچ
مترجمدكتر كيهان مهام
موضوع اصلیحسابرسي
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت