شماره‌ی ثبت43/1
نام سندحسابرسي داخلي جلد اول- ج.1
مؤلفريچارد ال. راتليف
مترجمعباس ارباب سليماني
موضوع اصلیحسابرسي
ناشرمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت