شماره‌ی ثبت41
نام سنداصول حسابرسي
مؤلفافسانه رفيعي
مترجمالهام حميدي
موضوع اصلیحسابرسي
ناشرمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت