شماره‌ی ثبت387
نام سندحسابداري صنعتي2
مؤلفمحمد علي مرادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه ازاد اسلامي
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-93182-7-8
رده‌بندی کنگرهhf5685/ق9 ع 8
رده‌بندی دیوئیم81-41305
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت45000