شماره‌ی ثبت385
نام سندحسابداري صنعتي 2
مؤلففرساد امان الهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراختر
سال انتشار13
وضعیت ظاهری
شابک964-517-034-6
رده‌بندی کنگرهHF5686/ق 90ف 34
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت