شماره‌ی ثبت384
نام سندحسابداري صنعتي 1
مؤلففرساد امان الهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنشر اختر
سال انتشار1384 1
وضعیت ظاهری
شابک964-517-005-2
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت3000