شماره‌ی ثبت383
نام سندحسابداري صنعتي مديريت و اقتصادي كاربردي
مؤلفكاشف بهرامي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه ازاد اسلامي
سال انتشار1375
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت