شماره‌ی ثبت382
نام سنداصول حسابداري صنعتي بهاي تمام شده
مؤلفابوالقاسم فولادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرفروردين
سال انتشار1362
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت