شماره‌ی ثبت380
نام سنداصول حسابداري 2
مؤلففني حرفه اي كار دانش
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراداره آموزش پرورش
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-05-0913-2
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت