شماره‌ی ثبت313/1
نام سندراهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده - ج.1
مؤلفعلي اماني - فرهاد طهماسبي -غلامحسين دواني - رضا كباري
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشركيومرث
سال انتشار1 1387
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6266-97-1
رده‌بندی کنگرهHJ5715/الف9و2 1387
رده‌بندی دیوئی336/27145955
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000ريال