شماره‌ی ثبت373
نام سنداصول حسابدار ي يك
مؤلفمجتهد زاده علوي طبري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1370 پاييز
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت