شماره‌ی ثبت718/43
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.43
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشر انجمن حسابداري ايران
سال انتشار92
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد65
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت