شماره‌ی ثبت372
نام سنداصول حسابداري 2 جلد دوم
مؤلفحساس يگانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1372 ارديبهشت
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2100