شماره‌ی ثبت365
نام سنداصول حسابداري يك
مؤلف عبدالكريم مقدم علي شفيع زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک964-387-190-8
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت20300