شماره‌ی ثبت362
نام سنداصول حسابداري جلد سوم حسابداري در شركت هاي غيرسهامي
مؤلفرحيم رضا زاده ي ملك
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرحيدري
سال انتشار1368 ا
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت