شماره‌ی ثبت360/2
نام سنداصول حسابداري جلد دوم- ج.2
مؤلفمصطفي علي مدد و نظام الدين ملك آرايي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرلوحه
سال انتشار86 1
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2000