شماره‌ی ثبت97
نام سندبرنامه نويسي به زبان پاسكال
مؤلفعين اله جعفرنژاد قمي
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرعلوم رايانه
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت