شماره‌ی ثبت93/2
نام سندكاربد كامپيوتر در تصميم گيري هاي مالي- ج.2
مؤلفدكتر محمد عرب مازار يزدي
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرعلم و ادب
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت