شماره‌ی ثبت91
نام سندكاربد كامپيوتر در حسابداري 1
مؤلفدكتر محمد عرب مازار يزدي
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرايران
سال انتشار1373
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت