شماره‌ی ثبت355
نام سندحسابداري مقدماتي
مؤلفابو القاسم خرد جو - حسن سجادي نژاد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرآموزشگاه عالي حسابداري شركت ملي نفت ايران
سال انتشار1388 اسفند 16
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت