شماره‌ی ثبت89
نام سندنظريات جمعيت شناسي
مؤلفدكتر احمد كتابي
مترجم
موضوع اصلیروان شناسي
ناشراقبال
سال انتشار1364
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت