شماره‌ی ثبت86
نام سندزبان بدن راز موفقيت
مؤلفدكتر ديويد لوئيس
مترجمجالينوس كرمي
موضوع اصلیروان شناسي
ناشرمهر جالينوس
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت