شماره‌ی ثبت84
نام سندرضايت از زندگي
مؤلفعباس پسنديده
مترجم
موضوع اصلیروان شناسي
ناشردارالحديث
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت