شماره‌ی ثبت83
نام سندمقدمه اي بر روانشناسي اجتماعي
مؤلفدلفگانگ اشتروبه- ميلز هيوستون
مترجمجواد اژه اي و همكاران
موضوع اصلیروان شناسي
ناشرسمپاد
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت