شماره‌ی ثبت82
نام سندانسان جامعه و محيط زيست
مؤلفاعضاي آكادمي علوم اتحاد جماهير شوروي
مترجمدكتر صلاح الدين محلاتي
موضوع اصلیروان شناسي
ناشردانشگاه شهيد بهشتي
سال انتشار1372
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت