شماره‌ی ثبت256
نام سندمثل شاخه هاي گيلاس
مؤلفمحمد رضا رنجبر
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرشهر
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت