شماره‌ی ثبت252
نام سندموش ها و ادم ها
مؤلفجان اشتاين بك
مترجمدكتر فرزام حبيبي اصفهاني
موضوع اصلیداستان
ناشرآتيسا
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت