شماره‌ی ثبت250
نام سندحكايت دولت و فرزانگي
مؤلفمارك فيشر
مترجمگيتي خوشدل
موضوع اصلیداستان
ناشرقطره
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت