شماره‌ی ثبت248
نام سندزنگ دوچرخه
مؤلفحميد نوايي لواساني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشركانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
سال انتشار1373
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت