شماره‌ی ثبت247
نام سندغيرمنتظره
مؤلفكريستين بوبن
مترجمنگار صادقي
موضوع اصلیداستان
ناشرماه ريز
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت