شماره‌ی ثبت244
نام سندكمي با هم بخنديم
مؤلفجمال الدين اكرمي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشركانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
سال انتشار1374
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت